แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

011 เริ่มต้นการปฏิบัติภาวนา จนถึง วิถีทางแห่งความรู้แจ้ง ในรูปแบบ mp3

ที่มา Downmerng Ar011 พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สำหรับเริ่มต้นการปฏิบัติภาวนาจนถึงวิถีทางแห่งความรู้แจ้ง ในรูปแบบ mp3
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
011 540123 วัดประชาสันติ จ.พังงา 23 ม.ค. 54
ขอความกรุณาอย่านำข้อความไปอ้างอิงเพื่อการถกเถียงกันซึ่งออกนอกแนวทางการปฏิบัติที่เน้นความรู้สึกตัว เรียบง่าย และลัดสั้น
DOWNLOAD (MP3)
http://media.dhamma.com/pramote/other/mp3/540123.mp3

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

010 เริ่มต้นการปฏิบัติภาวนา จนถึง วิถีทางแห่งความรู้แจ้ง ในรูปแบบ mp3

ที่มา Downmerng Ar010 พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สำหรับเริ่มต้นการปฏิบัติภาวนาจนถึงวิถีทางแห่งความรู้แจ้ง ในรูปแบบ mp3
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
010 530425B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 34
ขอความกรุณาอย่านำข้อความไปอ้างอิงเพื่อการถกเถียงกันซึ่งออกนอกแนวทางการปฏิบัติที่เน้นความรู้สึกตัว เรียบง่าย และลัดสั้น
DOWNLOAD (MP3)
http://media.dhamma.com/pramote/cd/034/mp3/530425B.mp3

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559

009 เริ่มต้นการปฏิบัติภาวนา จนถึง วิถีทางแห่งความรู้แจ้ง ในรูปแบบ mp3

ที่มา Downmerng Ar009 พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สำหรับเริ่มต้นการปฏิบัติภาวนาจนถึงวิถีทางแห่งความรู้แจ้ง ในรูปแบบ mp3
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
009 530425A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 34
ขอความกรุณาอย่านำข้อความไปอ้างอิงเพื่อการถกเถียงกันซึ่งออกนอกแนวทางการปฏิบัติที่เน้นความรู้สึกตัว เรียบง่าย และลัดสั้น
DOWNLOAD (MP3)
http://media.dhamma.com/pramote/cd/034/mp3/530425A.mp3

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559

008 เริ่มต้นการปฏิบัติภาวนา จนถึง วิถีทางแห่งความรู้แจ้ง ในรูปแบบ mp3

ที่มา Downmerng Ar008 พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สำหรับเริ่มต้นการปฏิบัติภาวนาจนถึงวิถีทางแห่งความรู้แจ้ง ในรูปแบบ mp3
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
008 520809A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 31
ขอความกรุณาอย่านำข้อความไปอ้างอิงเพื่อการถกเถียงกันซึ่งออกนอกแนวทางการปฏิบัติที่เน้นความรู้สึกตัว เรียบง่าย และลัดสั้น
DOWNLOAD (MP3)
http://media.dhamma.com/pramote/cd/031/mp3/520809A.mp3

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

007 เริ่มต้นการปฏิบัติภาวนา จนถึง วิถีทางแห่งความรู้แจ้ง ในรูปแบบ mp3

ที่มา Downmerng Ar007 พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สำหรับเริ่มต้นการปฏิบัติภาวนาจนถึงวิถีทางแห่งความรู้แจ้ง ในรูปแบบ mp3
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
007 520303 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 มี.ค. 52
ขอความกรุณาอย่านำข้อความไปอ้างอิงเพื่อการถกเถียงกันซึ่งออกนอกแนวทางการปฏิบัติที่เน้นความรู้สึกตัว เรียบง่าย และลัดสั้น
DOWNLOAD (MP3)
http://media.dhamma.com/pramote/other/mp3/520303.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

006 เริ่มต้นการปฏิบัติภาวนา จนถึง วิถีทางแห่งความรู้แจ้ง ในรูปแบบ mp3

ที่มา Downmerng Ar006 พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สำหรับเริ่มต้นการปฏิบัติภาวนาจนถึงวิถีทางแห่งความรู้แจ้ง ในรูปแบบ mp3
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
006 510328 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 24
ขอความกรุณาอย่านำข้อความไปอ้างอิงเพื่อการถกเถียงกันซึ่งออกนอกแนวทางการปฏิบัติที่เน้นความรู้สึกตัว เรียบง่าย และลัดสั้น
DOWNLOAD (MP3)
http://media.dhamma.com/pramote/cd/024/mp3/510328.mp3

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

005 เริ่มต้นการปฏิบัติภาวนา จนถึง วิถีทางแห่งความรู้แจ้ง ในรูปแบบ mp3

ที่มา Downmerng Ar005 พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สำหรับเริ่มต้นการปฏิบัติภาวนาจนถึงวิถีทางแห่งความรู้แจ้ง ในรูปแบบ mp3
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
005 510316 ศาลาลุงชิน แผ่นที่ 19
ขอความกรุณาอย่านำข้อความไปอ้างอิงเพื่อการถกเถียงกันซึ่งออกนอกแนวทางการปฏิบัติที่เน้นความรู้สึกตัว เรียบง่าย และลัดสั้น
DOWNLOAD (MP3)
http://media.dhamma.com/pramote/sala/019/510316.mp3

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

004 เริ่มต้นการปฏิบัติภาวนา จนถึง วิถีทางแห่งความรู้แจ้ง ในรูปแบบ mp3

ที่มา Downmerng Ar004 พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สำหรับเริ่มต้นการปฏิบัติภาวนาจนถึงวิถีทางแห่งความรู้แจ้ง ในรูปแบบ mp3
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
004 510308 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 24
ขอความกรุณาอย่านำข้อความไปอ้างอิงเพื่อการถกเถียงกันซึ่งออกนอกแนวทางการปฏิบัติที่เน้นความรู้สึกตัว เรียบง่าย และลัดสั้น
DOWNLOAD (MP3)
http://media.dhamma.com/pramote/cd/024/mp3/510308.mp3

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559

003 เริ่มต้นการปฏิบัติภาวนา จนถึง วิถีทางแห่งความรู้แจ้ง ในรูปแบบ mp3

ที่มา Downmerng Ar003 พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สำหรับเริ่มต้นการปฏิบัติภาวนาจนถึงวิถีทางแห่งความรู้แจ้ง ในรูปแบบ mp3
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
003 510222 สวนสันติธรรม แผ่นที่ 24
ขอความกรุณาอย่านำข้อความไปอ้างอิงเพื่อการถกเถียงกันซึ่งออกนอกแนวทางการปฏิบัติที่เน้นความรู้สึกตัว เรียบง่าย และลัดสั้น
DOWNLOAD (MP3)
http://media.dhamma.com/pramote/cd/024/mp3/510222.mp3

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

002 เริ่มต้นการปฏิบัติภาวนา จนถึง วิถีทางแห่งความรู้แจ้ง ในรูปแบบ mp3

ที่มา Downmerng Ar002 พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สำหรับเริ่มต้นการปฏิบัติภาวนาจนถึงวิถีทางแห่งความรู้แจ้ง ในรูปแบบ mp3
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
002 510216B สวนสันติธรรม แผ่นที่ 24
ขอความกรุณาอย่านำข้อความไปอ้างอิงเพื่อการถกเถียงกันซึ่งออกนอกแนวทางการปฏิบัติที่เน้นความรู้สึกตัว เรียบง่าย และลัดสั้น
DOWNLOAD (MP3)
http://media.dhamma.com/pramote/cd/024/mp3/510216B.mp3

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

001 เริ่มต้นการปฏิบัติภาวนาจนถึงวิถีทางแห่งความรู้แจ้ง mp3

ที่มา Downmerng Ar001 พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สำหรับเริ่มต้นการปฏิบัติภาวนาจนถึงวิถีทางแห่งความรู้แจ้ง ในรูปแบบ mp3
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
001 510216A สวนสันติธรรม แผ่นที่ 24
ขอความกรุณาอย่านำข้อความไปอ้างอิงเพื่อการถกเถียงกันซึ่งออกนอกแนวทางการปฏิบัติที่เน้นความรู้สึกตัว เรียบง่าย และลัดสั้น
DOWNLOAD (MP3)
http://media.dhamma.com/pramote/cd/024/mp3/510216A.mp3

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ความถูกต้อง โดยอาศัย โยนิโสมนสิการ

ที่มา Buddhadharmความถูกต้อง โดยอาศัย โยนิโสมนสิการ
ธรรมปฏิสันถาร
ความถูกต้องโดยอาศัยโยนิโสมนสิการ
สวนโมกขพลาราม
22 ตุลาคม 2535

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ความถูกต้องสำหรับยุวชน

ที่มา Buddhadharmความถูกต้องสำหรับยุวชน
ธรรมะปฏิสันถาร
ความถูกต้องสำหรับยุวชน
สวนโมกขพลาราม
23 ตุลาคม 2535

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ความถูกต้องเป็นธรรมะสูงสุด

ที่มา Buddhadharmธรรมปฏิสันถาร
ความถูกต้องเป็นธรรมสูงสุด
สวนโมกขพลาราม
24 ตุลาคม 2535

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

014 พระพุทธเจ้ายังไม่ตาย ตอนที่ ๑ MP3

ที่มา Downmerng Ar014 พระพุทธเจ้ายังไม่ตาย ตอนที่ ๑. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ วิสาขบูชาเทศนา 2517 สวนโมกขพลาราม 5 มิถุนายน 2517 MP3
https://www.4shared.com/mp3/atYRUUQ4ce/014___.html

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

013 พระคุณของพระพุทธเจ้า ๒ MP3

ที่มา Downmerng Ar013 พระคุณของพระพุทธเจ้า ๒. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ  วิสาขบูชาเทศนา 2529 สวนโมกขพลาราม 22 พฤษภาคม 2529 MP3
https://www.4shared.com/mp3/WZS5lk-Vce/013__.html

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

012 พระคุณของพระพุทธเจ้า ๑ MP3

ที่มา Downmerng Ar012 พระคุณของพระพุทธเจ้า ๑. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ  วิสาขบูชาเทศนา 2529 สวนโมกขพลาราม 22 พฤษภาคม 2529 MP3
https://www.4shared.com/mp3/eVZ78WoCba/012__.html

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

011 ปฏิจจสมุปบาทและอานาปานสติ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar011 ปฏิจจสมุปบาทและอานาปานสติ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3 ที่มา Thai Bhikkhus พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) – ตามรอยพุทธทาส ปฏิจจสมุปบาทและอานาปานสติ แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A. พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์ วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดาhttps://www.4shared.com/mp3/0joB02v7ba/011_.html

011 จงรู้จักพระพุทธเจ้าฯ ตอนที่ ๒ MP3

ที่มา Downmerng Ar011 จงรู้จักพระพุทธเจ้าฯ ตอนที่ ๒. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ จงรู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าปีเก่ากันเถิด ! วิสาขบูชาเทศนา 2531 สวนโมกขพลาราม 30 พฤษภาคม 2531 MP3
https://www.4shared.com/mp3/-YKmF-Y0ce/011___.html

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

010 สรุปเรื่องปฏิจจสมุปบาท. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar010 สรุปเรื่องปฏิจจสมุปบาท. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3 ที่มา Buddhadharm ธรรมบรรยายชุด การทำความเข้าใจในพุทธศาสนาให้แจ่มแจ้ง พุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม คณะศึกษาปฏิบัติฯชาวต่างประเทศ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๓๑ หัวข้อเรื่อง การควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาท. ๗ ธันวาคม ๒๕๓๑
https://www.4shared.com/mp3/1HMl-8XDce/010_.html

010 จงรู้จักพระพุทธเจ้าฯ ตอนที่ ๑ MP3

ที่มา Downmerng Ar010 จงรู้จักพระพุทธเจ้าฯ ตอนที่ ๑. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ  จงรู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าปีเก่ากันเถิด ! วิสาขบูชาเทศนา 2531 สวนโมกขพลาราม 30 พฤษภาคม 2531 MP3
https://www.4shared.com/mp3/Kt8oXHtPce/010___.html

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

009 การควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาท ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar009 การควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาท ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
https://www.4shared.com/mp3/TYXi6tXmce/009__.html

009 พระพุทธเจ้าสามความหมาย ตอนที่ ๒ MP3

ที่มา Downmerng Ar009 พระพุทธเจ้าสามความหมาย ตอนที่ ๒. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ วิสาขบูชาเทศนา 2527 สวนโมกขพลาราม 14 พฤษภาคม 2527 MP3
https://www.4shared.com/mp3/S9iO55zRce/009___.html

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

008 การดับลงแห่งกระแสปฏิจจสมุปบาท. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar008 การดับลงแห่งกระแสปฏิจจสมุปบาท. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3 ที่มา Buddhadharm ธรรมบรรยาย ชุด การทำความเข้าใจในพุทธศาสนาให้แจ่มแจ้ง พุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม คณะศึกษาปฏิบัติฯชาวต่างประเทศ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๓๑ หัวข้อเรื่อง สรุปปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจจ์ ๖ ธันวาคม ๒๕๓๑
https://www.4shared.com/mp3/3MAonQIXba/008_.html

008 พระพุทธเจ้าสามความหมาย ตอนที่ ๑ MP3

ที่มา Downmerng Ar008 พระพุทธเจ้าสามความหมาย ตอนที่ ๑. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ วิสาขบูชาเทศนา 2527 สวนโมกขพลาราม 14 พฤษภาคม 2527 MP3
https://www.4shared.com/mp3/171Fj2xVce/008___.html

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

007 การเกิดขึ้นแห่งกระแสปฏิจจสมุปบาท. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar007 การเกิดขึ้นแห่งกระแสปฏิจจสมุปบาท. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3 ที่มา Buddhadharm ธรรมบรรยายชุด การทำความเข้าใจในพุทธศาสนาให้แจ่มแจ้ง พุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม คณะศึกษาปฏิบัติฯชาวต่างประเทศ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๓๑ การบรรยายครั้งที่ ๒. หัวข้อเรื่อง การเกิดขึ้นแห่งกระแสปฏิจจสมุปบาท. ๕ ธันวาคม ๒๕๓๑
https://www.4shared.com/mp3/Etjw_LeUba/007_.html

007 พระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะอะไรกับเรา ๒ MP3

ที่มา Downmerng Ar007 พระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะอะไรกับเรา ๒. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ วิสาขบูชาเทศนา 2531 สวนโมกขพลาราม 30 พฤษภาคม 2531 MP3
https://www.4shared.com/mp3/_u--qLpHce/007__.html

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

006 สิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmewrng Ar006 สิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3 ที่มา Thai Bhikkhus พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) – ตามรอยพุทธทาส สิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A. พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์ วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา
https://www.4shared.com/mp3/1rIXyCBuce/006_.html

006 พระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะอะไรกับเรา ๑ MP3

ที่มา Downmerng Ar006 พระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะอะไรกับเรา ๑. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ วิสาขบูชาเทศนา 2531 สวนโมกขพลาราม 30 พฤษภาคม 2531 MP3
https://www.4shared.com/mp3/fTMMCGjuba/006__.html

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

005 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท 5. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar005 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท 5. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ สวนโมกขพลาราม ๑๒ มิถุนายน ๒๕๑๔ MP3
https://www.4shared.com/mp3/wvHRsXDJce/005__5.html

005 พระพุทธเจ้าที่ท่านยังไม่รู้จัก ๒ MP3

ที่มา Downmerng Ar005 พระพุทธเจ้าที่ท่านยังไม่รู้จัก ๒. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ วิสาขบูชาเทศนา 2532 สวนโมกขพลาราม 19 พฤษภาคม 2532 MP3
https://www.4shared.com/mp3/nPUoLNtgba/005__.html

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

004 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท 4. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar004 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท 4. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ สวนโมกขพลาราม ๑๒ มิถุนายน ๒๕๑๔ MP3
https://www.4shared.com/mp3/JUVP7qTDce/004__4.html

004 พระพุทธเจ้าที่ท่านยังไม่รู้จัก ๑ MP3

ที่มา Downmerng Ar004 พระพุทธเจ้าที่ท่านยังไม่รู้จัก ๑. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ วิสาขบูชาเทศนา 2532 สวนโมกขพลาราม 19 พฤษภาคม 2532 MP3
https://www.4shared.com/mp3/uYNEhN3-ce/004__.html

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

003 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท 3. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar003 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท 3. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ สวนโมกขพลาราม ๑๒ มิถุนายน ๒๕๑๔ MP3
https://www.4shared.com/mp3/yOrzDnjMce/003__3.html

003 รู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าก่อน ๓ MP3

ที่มา Downmerng Ar003 รู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าก่อน ๓. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ วิสาขบูชาเทศนา 2533 สวนโมกขพลาราม 8 พฤษภาคม 2533 MP3
https://www.4shared.com/mp3/EZR_H0Fvce/003__.html

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

002 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท 2 ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar002 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท 2. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ สวนโมกขพลาราม ๑๒ มิถุนายน ๒๕๑๔ MP3
https://www.4shared.com/mp3/bzRo8J2nba/002__2.html

002 รู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าก่อน ๒ MP3

ที่มา Downmerng Ar002 รู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าก่อน ๒. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ วิสาขบูชาเทศนา 2533 สวนโมกขพลาราม 8 พฤษภาคม 2533 MP3
https://www.4shared.com/mp3/VkrrrsuXce/002__.html

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

001 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท.1 ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar001 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท.1 ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ สวนโมกขพลาราม ๑๒ มิถุนายน ๒๕๑๔ MP3
https://www.4shared.com/mp3/1-RxgWyqce/001__1.html

001 รู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าก่อน ๑ MP3

ที่มา Downmerng Ar001 รู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าก่อน ๑. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ วิสาขบูชาเทศนา 2533 สวนโมกขพลาราม 8 พฤษภาคม 2533 MP3
https://www.4shared.com/mp3/XdptyUeZce/001__.html