แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555

พาหุงมหากา

ที่มา saratamlannaพาหุงมหากา ชัยชนะของพระพุทธเจ้าอันเป็นมงค​ล
จัดทำเป็นธรรมทาน โดย ชมรมสารธรรมล้านนา

มงคลสูตร ๓๘ ประการ

ที่มา saratamlannaมงคล คือเหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัติ นำมาจากบทมงคลสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่า คุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญหรือมี "มงคลชีวิต" ซึ่งมี ๓๘ ประการได้แก่

๑. การไม่คบคนพาล
๒. การคบบัญฑิต
๓. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา
๔. การอยู่ในถิ่นอันสมควร
๕. เคยทำบุญมาก่อน
๖. การตั้งตนชอบ
๗. ความเป็นพหูสูต
๘. การรอบรู้ในศิลปะ
๙. มีวินัยที่ดี
๑๐.กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต
๑๑.การบำรุงบิดามารดา
๑๒.การสงเคราะห์บุตร
๑๓.การสงเคราะห์ภรรยา
๑๔.ทำงานไม่ให้คั่งค้าง
๑๕.การให้ทาน
๑๖.การประพฤติธรรม
๑๗.การสงเคราะห์ญาติ
๑๘.ทำงานที่ไม่มีโทษ
๑๙.ละเว้นจากบาป
๒๐.สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
๒๑.ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย
๒๒.มีความเคารพ
๒๓.มีความถ่อมตน
๒๔.มีความสันโดษ
๒๕.มีความกตัญญู
๒๖.การฟังธรรมตามกาล
๒๗.มีความอดทน
๒๘.เป็นผู้ว่าง่าย
๒๙.การได้เห็นสมณะ
๓๐.การสนทนาธรรมตามกาล
๓๑.การบำเพ็ญตบะ
๓๒.การประพฤติพรหมจรรย์
๓๓.การเห็นอริยสัจ
๓๔.การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน
๓๕.มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
๓๖.มีจิตไม่เศร้าโศก
๓๗.มีจิตปราศจากกิเลส
๓๘.มีจิตเกษม

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555

หลวงพ่อปราโมทย์ 31OCT54 นิ่มซี่เส็ง

ที่มา rungfacdtวีดีโอธรรมบรรยาย หลวงพ่อ ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ บ.นิ่มซี่เส็ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันจันทร์์ที่ 31 ตุลาคม 2554

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555

หลวงพ่อเอี้ยน9DEC54 เทิดไท้ 84 พรรษา

ที่มา saratamlanna++ธรรมะบรรยายและปฏิบัติธรรม โดยพระครูวินัยธรทรงศักดิ์ วิโนทโก(หลวงพ่อเอี้ยน) สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต (วังเนียง) อ.เมือง จ.พัทลุง
++ในวันที่ 9 ธันวาคม 2554 หัวข้อรื่อง " อยู่เป็นสุขยุคโลกวิกฤต"
ณ วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม จ.เชียงใหม่
วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2554 เวลา 17.30- น.เป็นต้นไป
++รายละเอียด++
"การปฏิบัติธรรมน้อมถวายเทิดไท้พระบารมี 84 พรรษา"
วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม ร่วมกับ ชมรมสารธรรมล้านนา
ได้จัดงานธรรมบรรยายและปฏิบัติธรรมเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเจริ ญพระชนม์ครบรอบ 84 พรรษา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมในงานมี การสวดมนต์ การเจริญจิตตภาวนา
และการแสดงพระธรรมเทศนา
และการถวายพระพรชัยมงคล
ซึ่งองค์บรรยายธรรมประกอบด้วย
1.พระครูวินัยธรทรงศักดิ์ วิโนทโก(หลวงพ่อเอี้ยน) สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต (วังเนียง) อ.เมือง จ.พัทลุง
2.หลวงตาศิริ อินฺทสิริ วัดถ้ำผาแดงผานิมิต ต.บัวเงิน น้ำพอง จ.ขอนแก่น
3.พระอาจารย์ มิตซูโอะ คเวสโก วัดสุนันทาราม จ.กาญจนบุรี
4.คณะพระภิกษุสงฆ์จากวัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม และจากวัดต่างๆ

หลวงตาศิริ 9DEC54 เทิดไท้ 84 พรรษา

ที่มา saratamlanna++ธรรมะบรรยายและปฏิบัติธรรม โดยหลวงตาศิริ อินฺทสิริ วัดถ้ำผาแดงผานิมิต ต.บัวเงิน น้ำพอง จ.ขอนแก่น
++ในวันที่ 9 ธันวาคม 2554 หัวข้อรื่อง " อยู่เป็นสุขยุคโลกวิกฤต"
ณ วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม จ.เชียงใหม่
วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2554 เวลา 17.30- น.เป็นต้นไป
++รายละเอียด++
"การปฏิบัติธรรมน้อมถวายเทิดไท้พระบารมี 84 พรรษา"
วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม ร่วมกับ ชมรมสารธรรมล้านนา
ได้จัดงานธรรมบรรยายและปฏิบัติธรรมเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเจริ ญพระชนม์ครบรอบ 84 พรรษา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมในงานมี การสวดมนต์ การเจริญจิตตภาวนา
และการแสดงพระธรรมเทศนา
และการถวายพระพรชัยมงคล
ซึ่งองค์บรรยายธรรมประกอบด้วย
1.พระครูวินัยธรทรงศักดิ์ วิโนทโก(หลวงพ่อเอี้ยน) สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพต (วังเนียง) อ.เมือง จ.พัทลุง
2.หลวงตาศิริ อินฺทสิริ วัดถ้ำผาแดงผานิมิต ต.บัวเงิน น้ำพอง จ.ขอนแก่น
3.พระอาจารย์ มิตซูโอะ คเวสโก วัดสุนันทาราม จ.กาญจนบุรี
4.คณะพระภิกษุสงฆ์จากวัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม และจากวัดต่างๆ

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น โดย พระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ

ที่มา


พระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๑


แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๒


แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๓


แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๔


แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๕


แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๖