แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

เสียงธรรมจากสวนโมกข์

ที่มา เสียงธรรมจากสวนโมก

รู้ความจริง ตามความเป็นจริง ได้จาก เสียงธรรมจากสวนโมกข์
ขอเชิญ ดาวน์โหลด ไปฟังได้หลายสิบชั่วโมงครับ
ท่านจะรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนครับ


เชิญเข้าไปดาวน์โหลดธรรมะดีๆ
ที่ เสียงธรรมจากสวนโมกข์
ฟังได้หลายสิบชั่วโมงครับ

โลกอื่น
ไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์
อัตตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก
การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร
ศรัทธา ที่ท่านยังไม่รู้จัก
อนัตตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก
การงาน ที่ท่านยังไม่รู้จัก
สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา
ความถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น: