แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

03 วิธีปฏิบัติเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม mp3

ที่มา Downmerng Ar03 วิธีปฏิบัติเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม mp3
พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/23/288วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

02 สมาธิจากการเดินย่อมตั้งอยู่นาน mp3

ที่มา Downmerng Ar02 สมาธิจากการเดินย่อมตั้งอยู่นาน mp3
พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/23/287*@อย่าผลัดวันที่จะมาวัด ความตายกำหนดไม่ได้ อย่าประมาท!! อยากเข้าใจอาศัยฟังซ้ำๆ

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมBN.๑๖๒๐ สาธยายปฏิจจ..https://www.youtube.com/watch?v=Fq4er... อยากให้ฟัง.. (เตรียมตัวก่อนตาย)คัดเลือกเฉพาะคำตถาคตเท่านั้น ...https://www.youtube.com/watch?v=Pdfwo... TOPHIT ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม https://www.youtube.com/watch?v=qhd66... รวมคลิปมาศึกษาและปฏิบัติ สั่งสมสุตตะตามคำตถาคต https://www.youtube.com/watch?v=hxEE5... รวมคลิปพระพุทธเจ้าสอนอะไร? #๑ https://www.youtube.com/watch?v=vc47c... พุทธวจน_รวมคลิปธรรมะสำหรับผู้ใหม่ #๑ https://www.youtube.com/watch?v=JPnBW... พุทธวจน_รวมคลิปธรรมะสำหรับผู้ใหม่ #๒ https://www.youtube.com/watch?v=WvMZw... ................................................ ติดตามการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่.. http://watnapp.com/ ติดตามการเผยแผ่พุทธวจนอีกหนึ่งช่องทาง.. ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม (เพลย์ลิสต์) ขอเชิญกัลยาณมิตรเงี่ยโสตลงสดับในธรรม สั่งสมสุตตะ,ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า (พุทธวจน) เลือกตามหมวดธรรมตามความต้องการ https://www.youtube.com/channel/UC-68... วีดีโอ ทั้งหมดจากยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม https://www.youtube.com/channel/UC-68... ติดตามการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่... ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม - Google+ https://plus.google.com/u/0/100619498... ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน เพจ พุทธวจน อริยสัจจากพระโอษฐ์ https://www.facebook.com/PhuththWCnXr... ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน เพจ อนัตตา ธรรม https://www.facebook.com/anattatam/?h... ..................................................................... พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง *ต้องปฏิบัติอย่างไร *หลักการปล่อยวางขันธ์ *อดีตไม่ต้องกังวล *เกิดเป็นมนุษย์เร่งความเพียร *ความหลุดพ้นที่เลิศ *ปี ๒๕๖๐ ต้องเป็นอริยบุคคล *วิธีปฏิบัติเพื่อกว้าข้าม *วิธีใคร่ครวญพิจารณา *ความคิดเป็นเหตุให้ทุกข์เกิด *ละนันทิไปทำไม *ฝึกฝนตนเองก่อน *ข้อธรรมที่สุดยอดสำหรับผู้ป่วย!! *รู้คำตถาคต เราเลือกเกิดได้!! วิธีฝึกให้รู้ว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เรา *สุตตะคือทางรอด *สุขทุกข์อยู่ที่ใจ *ทำไมสังสารวัฏนี้จึงน่ากลัว *บุคคลควรพูด ไม่ควรพูด *งานรัก ศรัทธา ตถาคต *ธรรมวันวิสาขบูชา *ธรรมชั้นโลกุตตร *วิธีฝึกสมาธิ ฝึกเพื่อละการเกิด *การเกิดของเราครั้งนี้ *สังโยชน์ ๑๐ *มาแทงตลอดอย่างดีในปฏิจจ *ชีวิตนี้แสนสั้น *กายคตาสติ *ชีวิตที่เหลืออยู่ *ธรรมวันแม่ *วิธีหยุดคิด *ชีวิตนี้มีความหวัง *ธรรมะวันออกพรรษา *เราไปวัดเพื่ออะไร *อานาปานสติมีปาฏิหาริย์ *ธรรมะเช้างานกฐิน *ธรรมะบ่ายงานกฐิน *วิธีแก้กรรม ดับกรรม *ต้องการความสำเร็จในปัจจุบัน *สาธยายปฏิจจ *สังโยชน์ ๑๐ หมายถึงอะไร *มรรค ๘ แก้ได้ทุกเรื่อง *ทำสมาธิอย่างไรจึงถูกต้องวันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

01 ความเห็นถูกและผลที่ได้จากการปฏิบัติ mp3

ที่มา Downmerng Ar01 ความเห็นถูกและผลที่ได้จากการปฏิบัติ mp3
พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย วัดนาป่าพง
ฟัง และ DOWNLOAD (MP3)
http://watnapp.com/audio/view_category/23/286วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

คำสอนหลักของพระพุทธศาสนา โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Arคำสอนหลักของพระพุทธศาสนา โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์ อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

115 ตัวตนที่ท่านยังไม่รุ้จัก ๒ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar115 ตัวตนที่ท่านยังไม่รุ้จัก ๒ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ชุด ตถาตา หัวข้อธรรม "สิ่งที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก" ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ สวนโมกขพลาราม ๑๒ มกราคม ๒๕๓๔ MP3
http://www.mediafire.com/file/iuld5egbarrymcl/115_%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81_%E0%B9%92.mp3วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ความไม่มีทุกข์ ฉบับชาวบ้าน โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Arความไม่มีทุกข์ ฉบับชาวบ้าน โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์ อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่