แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

คำสอนหลักของพระพุทธศาสนา โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Arคำสอนหลักของพระพุทธศาสนา โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์ อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

115 ตัวตนที่ท่านยังไม่รุ้จัก ๒ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar115 ตัวตนที่ท่านยังไม่รุ้จัก ๒ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ชุด ตถาตา หัวข้อธรรม "สิ่งที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก" ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ สวนโมกขพลาราม ๑๒ มกราคม ๒๕๓๔ MP3
http://www.mediafire.com/file/iuld5egbarrymcl/115_%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81_%E0%B9%92.mp3วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ความไม่มีทุกข์ ฉบับชาวบ้าน โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Arความไม่มีทุกข์ ฉบับชาวบ้าน โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์ อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

114 ตัวตนที่ท่านยังไม่รู้จัก ๑ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar114 ตัวตนที่ท่านยังไม่รู้จัก ๑ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ชุด ตถาตา หัวข้อธรรม "สิ่งที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก" ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ สวนโมกขพลาราม ๑๒ มกราคม ๒๕๓๔ MP3
http://www.mediafire.com/file/7199h0h8pzhsoao/114_%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81_%E0%B9%91.mp3วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

เส้นทางสู่ความสุขอย่างยิ่ง (นิพพาน) โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Arเส้นทางสู่ความสุขอย่างยิ่ง (นิพพาน) โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560

113 ลูกหนี้ขี้ฉ้อ ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๒ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar113 ลูกหนี้ขี้ฉ้อ ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๒ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ชุด ตถาตา หัวข้อธรรม "สิ่งที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก" ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ สวนโมกขพลาราม ๕ มกราคม ๒๕๓๔ MP3
http://www.mediafire.com/file/mhafsmz5vb9669w/113_%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%89%E0%B9%89%E0%B8%AD_%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81_%E0%B9%92.mp3ธรรมวันแม่ 2557 โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Arธรรมวันแม่ 2557 โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่