แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปีบทสวดปฏิจจสมุปบาทวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

VDO สอนวัยรุ่นให้รู้จัก อายตนะ

ที่มา นิโรธาราม

ไม่มีความคิดเห็น: