แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

VDO สอนวัยรุ่นให้รู้จัก อายตนะ

ที่มา นิโรธาราม

ไม่มีความคิดเห็น: