แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การปฎิบัติธรรมของหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา wizwimutti

การปฎิบัติธรรมของหลวงพ่อ#1การปฎิบัติธรรมของหลวงพ่อ#2

ไม่มีความคิดเห็น: