แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปีบทสวดปฏิจจสมุปบาทวันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

หลวงพ่อปราโมทย์ สอนเจริญสติ ณ มสธ

ที่มา wizwimutti

ไม่มีความคิดเห็น: