แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปีบทสวดปฏิจจสมุปบาทวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ปฎิบัติแล้วได้อะไร

ที่มา wizwimutti

หลวงพ่อปราโมทย์ ณ ชมรมกัลยาณธรรม

ไม่มีความคิดเห็น: