แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปีบทสวดปฏิจจสมุปบาทวันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

VDO อัตตา อนัตตา

ที่มา นิโรธาราม

ไม่มีความคิดเห็น: