แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์_16Jul2011_วัดนาป่าพง

ที่มา nirdukkhaพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ตอบปัญหาธรรม วันเสาร์ 16 กรกฎาคม 2554 วัดนาป่าพง

ไม่มีความคิดเห็น: