แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การปฏิบัติเพื่อถอนความเห็นผิด

ที่มา wizwimutti

โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ณ ชมรมกัลยาณธรรม

ไม่มีความคิดเห็น: