แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปีบทสวดปฏิจจสมุปบาทวันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

VDO การฝึกสมาธิ ภาวนา

ที่มา นิโรธารามไม่มีความคิดเห็น: