แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

VDO การฝึกสมาธิ ภาวนา

ที่มา นิโรธารามไม่มีความคิดเห็น: