แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว

ที่มา pongpetch,Channel

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว คุณดังตฤณ บรรยายที่ การไฟฟ้านครหลวง ชิดลม
เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2552

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 1/6
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 2/6เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 3/6เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 4/6เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 5/6เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 6/6

ไม่มีความคิดเห็น: