แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปีบทสวดปฏิจจสมุปบาทวันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

หลวงพ่อปราโมทย์ สอนภาวนา

ที่มา wizwimutti

หลวงพ่อสอนภาวนา Part 1หลวงพ่อสอนภาวนา Part 2

ไม่มีความคิดเห็น: