แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

หลวงพ่อปราโมทย์ สอนภาวนา

ที่มา wizwimutti

หลวงพ่อสอนภาวนา Part 1หลวงพ่อสอนภาวนา Part 2

ไม่มีความคิดเห็น: