แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปีบทสวดปฏิจจสมุปบาทวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การฝึกดูจิตในชีวิตประจำวัน

ที่มา You Tube

โดย wizwimutti

หลวงพ่อสอนการฝึกดูจิตในชีวิตประจำวัน ณ มสธ

ไม่มีความคิดเห็น: