แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปีบทสวดปฏิจจสมุปบาทวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ความจริงไม่มีใครทุกข์

ที่มาพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว

ไม่มีความคิดเห็น: