แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การปฎิบัติธรรมของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช

ที่มา wizwimutti

การปฎิบัติธรรมของหลวงพ่อ#1หลวงพ่อสอนการภาวนาโดยอาศัยตัวอย่างจากประสบการณ์ส่วนตัวท่านเอง ภาค1

การปฎิบัติธรรมของหลวงพ่อ#2หลวงพ่อสอนการภาวนาโดยอาศัยตัวอย่างจากประสบการณ์ส่วนตัวท่านเอง ภาค2

ไม่มีความคิดเห็น: