แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปีบทสวดปฏิจจสมุปบาทวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555

พาหุงมหากา

ที่มา saratamlannaพาหุงมหากา ชัยชนะของพระพุทธเจ้าอันเป็นมงค​ล
จัดทำเป็นธรรมทาน โดย ชมรมสารธรรมล้านนา

ไม่มีความคิดเห็น: