แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

002 รู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าก่อน ๒ MP3

ที่มา Downmerng Ar002 รู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าก่อน ๒. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ วิสาขบูชาเทศนา 2533 สวนโมกขพลาราม 8 พฤษภาคม 2533 MP3
https://www.4shared.com/mp3/VkrrrsuXce/002__.html

ไม่มีความคิดเห็น: