แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปีบทสวดปฏิจจสมุปบาทวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

009 การควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาท ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar009 การควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาท ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
https://www.4shared.com/mp3/TYXi6tXmce/009__.html

ไม่มีความคิดเห็น: