แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

009 การควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาท ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar009 การควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาท ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
https://www.4shared.com/mp3/TYXi6tXmce/009__.html

ไม่มีความคิดเห็น: