แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปีบทสวดปฏิจจสมุปบาทวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

007 พระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะอะไรกับเรา ๒ MP3

ที่มา Downmerng Ar007 พระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะอะไรกับเรา ๒. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ วิสาขบูชาเทศนา 2531 สวนโมกขพลาราม 30 พฤษภาคม 2531 MP3
https://www.4shared.com/mp3/_u--qLpHce/007__.html

ไม่มีความคิดเห็น: