แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปีบทสวดปฏิจจสมุปบาทวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

006 พระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะอะไรกับเรา ๑ MP3

ที่มา Downmerng Ar006 พระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะอะไรกับเรา ๑. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ วิสาขบูชาเทศนา 2531 สวนโมกขพลาราม 30 พฤษภาคม 2531 MP3
https://www.4shared.com/mp3/fTMMCGjuba/006__.html

ไม่มีความคิดเห็น: