แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

006 พระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะอะไรกับเรา ๑ MP3

ที่มา Downmerng Ar006 พระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะอะไรกับเรา ๑. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ วิสาขบูชาเทศนา 2531 สวนโมกขพลาราม 30 พฤษภาคม 2531 MP3
https://www.4shared.com/mp3/fTMMCGjuba/006__.html

ไม่มีความคิดเห็น: