แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

011 จงรู้จักพระพุทธเจ้าฯ ตอนที่ ๒ MP3

ที่มา Downmerng Ar011 จงรู้จักพระพุทธเจ้าฯ ตอนที่ ๒. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ จงรู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าปีเก่ากันเถิด ! วิสาขบูชาเทศนา 2531 สวนโมกขพลาราม 30 พฤษภาคม 2531 MP3
https://www.4shared.com/mp3/-YKmF-Y0ce/011___.html

ไม่มีความคิดเห็น: