แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

012 พระคุณของพระพุทธเจ้า ๑ MP3

ที่มา Downmerng Ar012 พระคุณของพระพุทธเจ้า ๑. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ  วิสาขบูชาเทศนา 2529 สวนโมกขพลาราม 22 พฤษภาคม 2529 MP3
https://www.4shared.com/mp3/eVZ78WoCba/012__.html

ไม่มีความคิดเห็น: