แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

008 พระพุทธเจ้าสามความหมาย ตอนที่ ๑ MP3

ที่มา Downmerng Ar008 พระพุทธเจ้าสามความหมาย ตอนที่ ๑. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ วิสาขบูชาเทศนา 2527 สวนโมกขพลาราม 14 พฤษภาคม 2527 MP3
https://www.4shared.com/mp3/171Fj2xVce/008___.html

ไม่มีความคิดเห็น: