แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปีบทสวดปฏิจจสมุปบาทวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

010 จงรู้จักพระพุทธเจ้าฯ ตอนที่ ๑ MP3

ที่มา Downmerng Ar010 จงรู้จักพระพุทธเจ้าฯ ตอนที่ ๑. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ  จงรู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าปีเก่ากันเถิด ! วิสาขบูชาเทศนา 2531 สวนโมกขพลาราม 30 พฤษภาคม 2531 MP3
https://www.4shared.com/mp3/Kt8oXHtPce/010___.html

ไม่มีความคิดเห็น: