แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

011 ปฏิจจสมุปบาทและอานาปานสติ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar011 ปฏิจจสมุปบาทและอานาปานสติ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3 ที่มา Thai Bhikkhus พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) – ตามรอยพุทธทาส ปฏิจจสมุปบาทและอานาปานสติ แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A. พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์ วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดาhttps://www.4shared.com/mp3/0joB02v7ba/011_.html

ไม่มีความคิดเห็น: