แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปีบทสวดปฏิจจสมุปบาทวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

004 พระพุทธเจ้าที่ท่านยังไม่รู้จัก ๑ MP3

ที่มา Downmerng Ar004 พระพุทธเจ้าที่ท่านยังไม่รู้จัก ๑. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ วิสาขบูชาเทศนา 2532 สวนโมกขพลาราม 19 พฤษภาคม 2532 MP3
https://www.4shared.com/mp3/uYNEhN3-ce/004__.html

ไม่มีความคิดเห็น: