แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปีบทสวดปฏิจจสมุปบาทวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

013 พระคุณของพระพุทธเจ้า ๒ MP3

ที่มา Downmerng Ar013 พระคุณของพระพุทธเจ้า ๒. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ  วิสาขบูชาเทศนา 2529 สวนโมกขพลาราม 22 พฤษภาคม 2529 MP3
https://www.4shared.com/mp3/WZS5lk-Vce/013__.html

ไม่มีความคิดเห็น: