แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

005 พระพุทธเจ้าที่ท่านยังไม่รู้จัก ๒ MP3

ที่มา Downmerng Ar005 พระพุทธเจ้าที่ท่านยังไม่รู้จัก ๒. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ วิสาขบูชาเทศนา 2532 สวนโมกขพลาราม 19 พฤษภาคม 2532 MP3
https://www.4shared.com/mp3/nPUoLNtgba/005__.html

ไม่มีความคิดเห็น: