แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

003 รู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าก่อน ๓ MP3

ที่มา Downmerng Ar003 รู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าก่อน ๓. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ วิสาขบูชาเทศนา 2533 สวนโมกขพลาราม 8 พฤษภาคม 2533 MP3
https://www.4shared.com/mp3/EZR_H0Fvce/003__.html

ไม่มีความคิดเห็น: