แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

009 พระพุทธเจ้าสามความหมาย ตอนที่ ๒ MP3

ที่มา Downmerng Ar009 พระพุทธเจ้าสามความหมาย ตอนที่ ๒. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ วิสาขบูชาเทศนา 2527 สวนโมกขพลาราม 14 พฤษภาคม 2527 MP3
https://www.4shared.com/mp3/S9iO55zRce/009___.html

ไม่มีความคิดเห็น: