แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

014 พระพุทธเจ้ายังไม่ตาย ตอนที่ ๑ MP3

ที่มา Downmerng Ar014 พระพุทธเจ้ายังไม่ตาย ตอนที่ ๑. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ วิสาขบูชาเทศนา 2517 สวนโมกขพลาราม 5 มิถุนายน 2517 MP3
https://www.4shared.com/mp3/atYRUUQ4ce/014___.html

ไม่มีความคิดเห็น: