แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปีบทสวดปฏิจจสมุปบาทวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ความถูกต้องเป็นธรรมะสูงสุด

ที่มา Buddhadharmธรรมปฏิสันถาร
ความถูกต้องเป็นธรรมสูงสุด
สวนโมกขพลาราม
24 ตุลาคม 2535

ไม่มีความคิดเห็น: