แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปีบทสวดปฏิจจสมุปบาทวันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ความถูกต้องสำหรับยุวชน

ที่มา Buddhadharmความถูกต้องสำหรับยุวชน
ธรรมะปฏิสันถาร
ความถูกต้องสำหรับยุวชน
สวนโมกขพลาราม
23 ตุลาคม 2535

ไม่มีความคิดเห็น: