แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ความถูกต้องสำหรับยุวชน

ที่มา Buddhadharmความถูกต้องสำหรับยุวชน
ธรรมะปฏิสันถาร
ความถูกต้องสำหรับยุวชน
สวนโมกขพลาราม
23 ตุลาคม 2535

ไม่มีความคิดเห็น: