แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปีบทสวดปฏิจจสมุปบาทวันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ความถูกต้อง โดยอาศัย โยนิโสมนสิการ

ที่มา Buddhadharmความถูกต้อง โดยอาศัย โยนิโสมนสิการ
ธรรมปฏิสันถาร
ความถูกต้องโดยอาศัยโยนิโสมนสิการ
สวนโมกขพลาราม
22 ตุลาคม 2535

ไม่มีความคิดเห็น: