แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ความถูกต้อง โดยอาศัย โยนิโสมนสิการ

ที่มา Buddhadharmความถูกต้อง โดยอาศัย โยนิโสมนสิการ
ธรรมปฏิสันถาร
ความถูกต้องโดยอาศัยโยนิโสมนสิการ
สวนโมกขพลาราม
22 ตุลาคม 2535

ไม่มีความคิดเห็น: