แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปีบทสวดปฏิจจสมุปบาทวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กลอนสมปองแบกเหล็ก อารามภิกษุณี นิโรธาราม

ที่มา Downmerng Arกลอนสมปองแบกเหล็ก
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ไม่มีความคิดเห็น: