แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปีบทสวดปฏิจจสมุปบาทวันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อริยสัจ 4 [ 4/4 ]

ที่มา Nirotharamอริยสัจ 4 แสดงธรรมโดย พระภิกษุณี นันทญาณี http://www.nirotharam.comไม่มีความคิดเห็น: