แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

084 แก่นพระพุทธศาสนา ตอนที่ ๔ ปัจฉิมโอวาท ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar084 แก่นพระพุทธศาสนา ตอนที่ ๔ ปัจฉิมโอวาท ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ชุด ตถาตา บรรยายแก่คณาจารย์และนักศึกษา  โครงการฟื้นฟูส่งเสริมพุทธศาสนา สวนโมกขพลาราม 25-27 สิงหาคม 2527 MP3
http://www.mediafire.com/file/nucwc2oiy0394ef/084_%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%94.mp3ไม่มีความคิดเห็น: