แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปีบทสวดปฏิจจสมุปบาทวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อริยสัจ 4 [ 3/4 ]

ที่มา Nirotharamอริยสัจ 4 [ 3/4 ] แสดงธรรมโดย พระภิกษุณี นันทญาณี http://www.nirotharam.comไม่มีความคิดเห็น: