แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ภิกษุณีนันทญาณี นิโรธาราม (07/09/55) HD

ที่มา ชมรมสารธรรมล้านนา เชียงใหม่"พรหมลิขิตหรือวิถีจิต" หัวข้อพระธรรมเทศนา โดย..ภิกษุณีรุ้งเดือน นันทญาณี 
(รุ้งเดือน สุวรรณ)แห่ง นิโรธาราม อารามภิกษุณี อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ได้บรรยายและนำปฏิบัติธรรมในหัวข้อ"พรหมลิขิตหรือวิถีจิต" ในโครงการ "ธรรมทัศน์
เพื่อชีวิต"ณ หอธรรมทัศน์ ชั้น 5 ตีกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2555 โดย..คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และชมรมสารธรรมล้านนาไม่มีความคิดเห็น: