แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 540904

ที่มา

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 540904 1/2

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 540904 2/2

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก สวนเบญจสิริ วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2554

ไม่มีความคิดเห็น: