แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปีบทสวดปฏิจจสมุปบาทวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 540810

ที่มา sarojhe

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 540810 1/2

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 540810 2/2

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ไม่มีความคิดเห็น: