แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 511005

ที่มา sarojhe

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 511005 1/2

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 511005 2/2

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ สถาบันวิมุตตยาลัย วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ไม่มีความคิดเห็น: