แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 540530

ที่มา sarojhe

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 540530 1/2

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 540530 2/2

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ไม่มีความคิดเห็น: