แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปีบทสวดปฏิจจสมุปบาทวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

อริยสัจ 4 [ 2/4 ]

ที่มา Nirotharamอริยสัจ 4 แสดงธรรมโดย พระภิกษุณี นันทญาณี http://www.nirotharam.comไม่มีความคิดเห็น: