แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี



บทสวดปฏิจจสมุปบาท



วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

060 พุทธจริยา ตอนที่ ๑๙ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar



060 พุทธจริยา ตอนที่ ๑๙ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ชุด ตถาตา หัวข้อ พระพุทธเจ้าท่านเป็นอะไรกับเดียรถีร์อื่น ตอนที่ ๙ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา สวนโมกขพลาราม ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๕ MP3
http://www.mediafire.com/file/jc9effjbyksjyjm/060_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2_%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%91%E0%B9%99.mp3

ไม่มีความคิดเห็น: