แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

อริยสัจ 4 [ 1/4 ]

ที่มา Nirotharam
อริยสัจ 4 แสดงธรรมโดย พระภิกษุณี นันทญาณี http://www.nirotharam.com

ไม่มีความคิดเห็น: