แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

พุทธวจนคืออะไรวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560

048 พุทธจริยา ตอนที่ ๗ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar048 พุทธจริยา ตอนที่ ๗ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ชุด ตถาตา หัวข้อ พระพุทธเจ้าท่านเป็นอะไรกับตัวท่านเอง ตอนที่ ๒ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา สวนโมกขพลาราม ๑๕ เมษายน ๒๕๑๕

อิทัปปัจจยตา ซึ่งแปลว่า ความที่เมื่อมีสิ่งนี้ สิ่งนี้เป็นปัจจัย สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น"

อิทัปปัจจยตา แปลตามตัวอักษร

เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี
เพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้ย่อมมี

เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี
เพราะความดับไปของสิ่งนี้ สิ่งนี้ย่อมดับ MP3
http://www.mediafire.com/file/m2n8nc7gr83ljc8/048_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2_%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%97.mp3

ไม่มีความคิดเห็น: