แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปีบทสวดปฏิจจสมุปบาทวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

บทสวดปฏิจจสมุปบาท

ที่มา Ps Serv'บทสวดปฏิจจสมุปบาท
Credit : คัดลอกเสียงมาจาก youtu.be/EVgUhyF0apU

ไม่มีความคิดเห็น: